banner
  • مطالب فنی
  • مقالات

مقالات

نکاتی درباره کویترون

دستگاه های جرمگیری با استفاده از لرزشی که توسط ارتعاشات صوتی حاصل در نوک سرقلم ایجاد می شود باعث جدا کردن جرم ها از روی دندان می گردد. لازم به توضیح است که در نوک سرقلم مجرای ظریف خروج آب است که در زمان استفاده از دستگاه جرم گیر آب به نوک آن اسپری شده که باعث خنک شدن سطح دندان و خود سر قلم می شود.

چند نکته دربارۀ هندپیس‌ها Low Speed

آنگل MME از نوع بلبرینگی ناخنکی است. در صورت وارد شدن ضربه به سرِ آنگل, به هیچ وجه از آن استفاده نکنید. پیش از آغاز کار مطمئن شوید که آنگل کاملاً به ایرموتور متصل شده باشد. سه نظام کاتریج آنگل همیشه باید تمیز باشد.

نکاتی که سبب آسیب زدن به توربین می‌شود

ضربه خوردن به سرِ توربین. فشار دادن دکمه برای بیرون آوردن فرز، پیش از ایست کامل به کار بردن فرزهای کهنه و غیر استاندارد و فرزهای با طول بلند فشار جانبی بیش از اندازه به توربین در حین تراش